سفارش تبلیغ
صبا
               قااااااصدکانه
                            ســـاده ی ســـاده.. از دســت میـــرونــد .. همـــه ی آن چــیزها کــه.. سخــت سخــت به دست آمدنـــد ...

 

قلمم ذهنی می نویسد، 

کتابتش کجا رفته؛خدا عالم است...

 

پ.ن: حس دیدن یک آشنای خیلی آشنا میان ازدحام جمعیت، دلت را حسابی گرم می کند؛

و هر دو سفت دست می دهیم. یک سفت خوب، یک سفت محکم، یک سفت پر از خاطره....

پ.ن2: چه خوبه همو داریم،پولی خوبم :*


+ پنج شنبه 92/5/24 12:4 صبح قاصدک خانوم | نظر